Všeobecné podmienky programu Kondičné tréningy pre dospelých a deti:

1. Každý z účastníkov programu "Kondičné tréningy pre dospelých a deti" sa zúčastňuje cvičenia na vlastnú zodpovednosť.
2. Tréningy sa konajú za každého počasia.
3. Tréningov sa môžete zúčastniť po zaplatení programu a predložení dokladu o úhrade.
4. Fitprogres neručí za majetok účastníkov v prípade poškodenia, straty či krádeže.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov:

Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi - spoločnosti Fitprogres, s.r.o. so sídlom Holekova 3200/1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04, IČO: 46 329 030 , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 76923/B aby spracúvala moje osobné údaje ďalej v dohodnutom rozsahu na dohodnutý účel a dobu.

Zoznam spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, telefón, e-mailová adresa (ďalej len ,,osobné údaje“).

Účel spracúvania osobných údajov: Evidencia účastníkov cvičebného programu, personalizácia e-mailovej pozvánky, prevádzkovanie spotrebiteľskej súťaže pre dotknuté osoby.

Doba spracúvania osobných údajov: Tento súhlas sa poskytuje v súlade s § 11 zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov dobrovoľne a na dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov, alebo do odvolania súhlasu.

Súhlasím, aby prevádzkovateľ poskytol moje osobné údaje v rozsahu vymedzenom vyššie svojím nástupníckym spoločnostiam, spoločnostiam, ktoré sú ovládajúcimi osobami prevádzkovateľa, spoločnostiam, v ktorých má /bude mať prevádzkovateľ majetkovú účasť a súhlasím, aby tieto spoločnosti v medziach vyššie vymedzených účelov spracovania osobných údajov spracúvali tieto moje osobné údaje vo svojom informačnom systéme.

Beriem na vedomie, že tento svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa info@fitprogres.sk alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som bol informovaný o svojich právach v zmysle § 28 zákona NR SR č. 122/2013 Z.z., a to najmä o práve na informácie o tom, aké moje osobné údaje sú spracúvané, o práve na opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych údajov, o práve na ich blokovanie, a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 zákona NR SR č. 122/2013 Z.z.. Zároveň potvrdzujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté dobrovoľne.